ANTI_VINNYTSIA_VYSHENKA_0014 {0:48}

path in the park, 2020